Sunday 13 July 2014

काढी खग्ग !

" काढी खग्ग हाथ नीकी चोकी किनात बाढी,
सिस दाढी मियाँ गिरे गिरवान को ।।

नूरुद्दीन भाग्यो लार लाग्यो नहीं जान दीनू,
खबर लागी मार डारयो सारो कुल खांनको ।।

No comments

Post a Comment