Friday 6 February 2015

हठिलो-राजस्थान

                                                 हठिलो-राजस्थान


काटण मारग अरि कटक, खाटक खङियो खेंट ।
हाटक थालां रींझ धण, भेज्यो माथो भेंट ।।

No comments

Post a Comment