Friday 6 February 2015

गिरी-सुमेल

                                                             गिरी-सुमेल :-बोल्यो सूरी बैंण यूँ, गिरी घाट घमसांण ।
मूठी खातर बाजरी, खो देतो हिन्दवाण ।।

No comments

Post a Comment