Friday 6 February 2015

सुरां खुब सतावियो, कुरा कीधो मोल ।

रण माचन्ता रौल ।सुरां खुब सतावियो, कुरा कीधो मोल ।
ठीक पङैला ठाकरां, रण माचन्ता रौल ।।

हानै चमकै गोरबन्द, पग नेवर झणकार ।
पाछै झूमै कामिणी, ओटी राग मलार ।।

No comments

Post a Comment