Monday 20 October 2014

चुरु चाली ।

चुरु चाली ।

कादाँ खाया कमध्जा, घी खायो गोला ।
चुरू चाळी ठाकरा, बाजंता ढोळाह ॥

हाठ हताया बिगड्या, गढ़ बिगड्या गोला ।
चूरु थारी ठाकरा बाजंता ढोला ।।

No comments

Post a Comment